Wine

超強品牌名莊酒

Wine Century 一直都搜尋名莊下的寶藏酒俾大家

呢類名莊精品酒一d都唔易攞,除左要同酒莊接觸
仲要俾酒莊知夠唔夠實力代表佢地推廣支酒+品牌

繼柏菲精神,酒王Petrus 老聖安德烈酒莊
Pontet-Canet,騎士堡,二級莊寶嘉龍之後,
我地會為大家繼續介紹各名莊的超強品牌酒款!

FR867.jpg
FR745.jpeg
fr778.jpg